Jesteś niezalogowany

Regulamin

Aby pobrać regulamin proszę kliknąć link: Regulamin

 

REGULAMIN

 

korzystania z platformy B2B www.system.majer-hurt.com

 

 

 

Platforma B2B dostępna pod adresem www.system.majer-hurt.com i jest własnością Beaty Majerczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. MAJER z siedzibą: ul Słomka 218 B, 34-730 Mszana Dolna, powiat limanowski, woj. małopolskie, NIP:7371343123, REGON: 492010603, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, dostępnej na stronie www.firma.gov.pl. zwanego dalej Sprzedawcą

 

 

 

1. DEFINICJE

 

1.1.        Platforma B2B – platforma internetowa dostępna pod adresem www.system.majer-hurt.com

 

1.2.        Klient – jednostka prowadząca działalność gospodarczą, pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, działająca za pośrednictwem swoich organów lub przedstawicieli, korzystająca ze Platformy B2B.

 

1.3.        MAJER –  firma będąca właścicielem Platformy B2B.

 

1.4.        Regulamin - niniejszy regulamin Platformy B2B www.system.majer-hurt.com określa zasady składania i przyjmowania zamówień, w tym moment zawarcia umowy, warunki realizacji umowy sprzedaży oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także zasady świadczenia usługi elektronicznej i przetwarzania danych osobowych.

 

1.5.        Formularz zamówienia  -formularz dostępny nastroniewww.system.majer-hurt.com umożliwiający złożenie zamówienia zakupu towarów oferowanych przez Sprzedawcę.

 

1.6.        Usługa elektroniczna – usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia poprzez Platformę B2B za pośrednictwem Formularza zamówienia.

 

1.7.        Dzień roboczy - dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

 

1.8.        Zamówienie – oświadczenie Klienta lub Sprzedawcy stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży towaru oferowanego przez Platformę B2B. Zamówienie może być złożone za pośrednictwem Formularza zamówienia.

 

1.9.        Prawo przewozowe – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. Nr 53, poz. 272 ze zm.)

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1.        Złożenie zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem Platformy B2B www.system.majer-hurt.com jest równoważne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 

2.2.        Treść niniejszego regulaminu można utrwalić, pozyskać i odtworzyć
w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera.

 

2.3.        Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania ze strony internetowej www.get.adobe.com/reader .

 

2.4.        Do prawidłowego korzystania ze strony www.system.majer-hurt.com (systemu teleinformatycznego) wymagane jest posługiwanie się komputerem, tabletem, laptopem, notebookiem, telefonem lub innym urządzeniem multimedialnym z dostępem do Internetu, dostępem do poczty elektronicznej oraz korzystania z przeglądarki internetowej, zainstalowanej na jednym z ww. urządzeń, Mozilla Firefox w wersji 10 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 17
i wyższej, a także włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików cookies.

 

2.5.        Wszelkie zdjęcia, ogłoszenia, publikacje, reklamy oraz cenniki zamieszczone na stronie Platformy B2B www.system.majer-hurt.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania zamówień zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

2.6        Wszelkie zdjęcia, ogłoszenia, publikacje, reklamy oraz cenniki zamieszczone na Platformie B2B  www.system.majer-hurt.com są własnością firmy MAJER i prawo do ich powielania i rozpowszechniania wymaga każdorazowo zgody firmy MAJER. 

 

3. Składanie zamówień 

 

3.1.        Składać zamówienia mogą pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne, za pośrednictwem ich przedstawicieli po wcześniejszej akceptacji przez właściciela Platformy B2B www.system.majer-hurt.com.

 

3.2.        Osoby niepełnoletnie oraz ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych nie mogą składać zamówień.

 

3.3.        Ceny wskazane na Platformie B2B  www.system.majer-hurt.com są cenami netto oraz brutto obejmującymi stawki podatku VAT i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

 

3.4.        Zamówienia można składać z opcją:

 

a) przedpłaty (płatność z góry na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy),

 

b) za pobraniem (płatność w momencie otrzymania przesyłki z zamówionymi produktami).

 

c) z odroczonym terminem płatności – po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem Platformy B2B www.system.majer-hurt.com

 

3.5.        Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży produktów przedstawionych na stronie Platformy B2B www.system.majer-hurt.com  jest:

 

a)    złożenie zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Platformy B2B www.system.majer-hurt.com ,

 

b)    podanie danych osobowych, niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży i wystawienia rachunku: imię i nazwisko, adres zamawiającego, adres doręczenia przesyłki, numer telefonu, adres e-mail oraz nazwy i ceny zamówionych produktów, a także sposób ich dostawy. W przypadku Klienta prowadzącego działalność gospodarczą (zawodową) i składającego zamówienie w związku z tą działalnością także numer NIP oraz nazwę i siedzibę firmy,

 

c)    potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, potwierdzenie obejmuje co najmniej: nazwę handlową produktu, ilość zamówionych egzemplarzy oraz cenę poszczególnych egzemplarzy i cenę obejmującą całość zamówienia, a także koszt przesyłki uzależniony od opcji zamówienia (za pobraniem lub przedpłata),

 

d)    wpłaty na konto Sprzedającego kwoty wskazanej w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia (w przypadku zamówienia z opcją przedpłaty). 

 

3.6.        Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest przesyłane na adres
e-mail Kupującego wskazany przez niego w Formularzu zamówienia.

 

3.7.        Przystąpienie do realizacji zamówienia (wysyłka zamówionego towaru) następuje najpóźniej w 2 dniu roboczym po dniu w którym zostało złożone zamówienie lub w 2 dniu roboczym w przypadku złożenia zamówienia w dniu wolnym od pracy.

 

3.8.        Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia w przypadku:

 

a)    braku zapłaty przelewem na konto w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji  (dotyczy opcji zamówienia z przedpłatą),

 

b)    braku wskazania w formularzu zamówienia wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 

3.9.        Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki za pośrednictwem DHL lub innej firmy kurierskiej, ustalone zgodnie z obowiązującym i opublikowanym w zakładce „Warunki handlowe” cennikiem.

 

3.10.     W przypadku gdy Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu braku dostępności zamówionego produktu, zwróci Kupującemu wpłacone przez niego pieniądze na poczet ceny niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o niemożliwości realizacji zamówienia, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia ponad 30 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

3.11.     Kupujący może anulować zamówienie do momentu przystąpienia przez Sprzedawcę do jego realizacji.

 

3.12.     Ceny produktów przedstawionych na stronie Sklepu mogą ulec zmianie, jednakże nie dotyczy to cen produktów, które zostały potwierdzone przez Sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia.

 

 

 

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

4.1.        Właściciel Platformy B2B www.system.majer-hurt.com wysyła przesyłki na adres wskazany w zamówieniu, wobec czego zaleca się sprawdzenie prawidłowości adresu w otrzymanym od Sprzedawcy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, gdyż błędnie podany adres może skutkować opóźnieniami w realizacji zamówienia.

 

4.2.        Wysyłając towar Sprzedawca zapewnia sposób opakowania odpowiadający właściwościom rzeczy i zapewniający jej nienaruszalność.

 

4.3.        Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem oraz ilości i asortymentu zamówionego towaru jest faktura VAT dołączona do przesyłki. 

 

4.4.        Z uwagi na przepisy Prawa przewozowego i wynikające z tych przepisów uprawnienia reklamacyjne za uszkodzenie lub zniszczenie przesyłki w transporcie, zaleca się sprawdzenie w obecności kuriera (doręczyciela) nienaruszalności taśm zabezpieczających opakowanie oraz w miarę możliwości zawartości przesyłki, w szczególności, czy nie nosi śladów uszkodzeń mechanicznych i braków ilościowych.

 

4.5.        W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub towaru zaleca się sporządzenie protokołu na tą okoliczność w obecności kuriera lub w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

 

4.6.        Reklamacje uszkodzeń lub braków powstałych podczas przesyłki przysługują – zgodnie z Prawem przewozowym - co do zasady odbiorcy przesyłki.

 

4.7.        W przypadku realizacji zamówienia z opcją za pobraniem Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności zamówionego towaru, do momentu uiszczenia przez Kupującego pełnej ceny za zamówiony towar.

4.8.        Dla towarów "do produkcji" przyjęta została tolerancja wykonania + / - 15% nie mniej niż 1 sztuka.

 

 5.          WARUNKI REKLAMACJI ZAKUPIONYCH TOWARÓW

 

5.1.        Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest uprawdopodobnienie przez Kupującego, że towar został zakupiony w firmie MAJER, dlatego też zaleca się zachowanie: faktury VAT lub karty gwarancyjnej (jeśli została on dołączona do produktu).

 

5.2.        Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Sprzedawca odpowiada za niezgodność sprzedanego towaru z umową, w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od dnia otrzymania zamówionego towaru.

 

5.3.        Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone w dowolnej formie, np. poprzez przesłanie reklamacji pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mail: biuro@majer-hurt.com lub pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy: F.H.U. „MAJER” Beata Majerczyk ul. Słomka 218 B, 34-730 Mszana Dolna.

 

5.4.        W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca pokrywa koszty przesyłki reklamowanego towaru.

 

5.5.        Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni (kalendarzowych) od dnia otrzymania reklamacji. Termin ten jest niezbędny do zbadania reklamowanego towaru. Zaleca się wskazanie dogodnych form kontaktu z Klientem: telefonu kontaktowego oraz e-maila.

 

5.6.        W przypadku niezgodności towaru z umową Klient ma prawo w pierwszej kolejności domagać się wymiany towaru na nowy lub jego nieodpłatnej naprawy.

 

5.7.        Jeśli wymiana towaru na nowy lub jego nieodpłatna naprawa są niemożliwe, wiążą się z nadmiernymi kosztami lub Sprzedawca nie zdoła wymienić lub naprawić w odpowiednim czasie albo też, gdy naprawa lub wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

 

6. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

6.1.        Świadczenie Usługi elektronicznej polegające na umożliwieniu Klientowi złożenie zamówienia za pomocą Formularza zamówienia jest nieodpłatne.

 

6.2.        Zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia następuje w momencie, gdy Klient przedstawi wymagane dane (nazwę firmy, adres, NIP), a Sprzedawca zaakceptuje Klienta przyznając mu login i hasło dające dostęp do zamówień na Platformie B2B www.system.majer-hurt.com  gdzie znajduje się Formularz zamówienia oraz rozpoczęcie jego wypełniania.

 

6.3.        Zakończenie lub wykonanie Usługi elektronicznej następuje w momencie złożenia zamówienia lub zaprzestania jego składania przez Klienta.

 

7. REKLAMACJA USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

 

7.1.        Reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@majer-hurt.com lub pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy: F.H.U. „MAJER” Beata Majerczyk ul. Słomka 218 B, 34-730 Mszana Dolna.

 

7.2.        Rozpatrzenie reklamacji usługi elektronicznej następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

 

7.3.        Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Klienta podany w reklamacji lub adres zwrotny listu.

 

7.4.        Zaleca się podanie poniższych informacji celem ułatwienia i szybszego rozpoznania reklamacji: rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości, dane kontaktowe w tym adres poczty elektronicznej.

 

 8. ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUGI ELEKTRONICZNEJ ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU

 

8.1.        Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, wykorzystywanej do świadczenia usług, korzystanie z tych Usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Sklepem a Klientem. Szczególne ryzyko związane jest z korzystaniem z konta użytkownika
w Sklepie przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Klient nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności utworzonego loginu oraz hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie logował się do swojego konta, mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie lub też w przypadku „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowania tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-mail, ważne jest, aby Klient zaopatrzył swój komputer lub inne urządzenie za pośrednictwem którego łączy się z Internetem w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.

 

8.2.        Sprzedawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane
z korzystaniem z Usługi elektronicznej, w tym i opisywanej
w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Platformy B2B (np. ataki na jego witryny), jak
i Klienta.

 

8.3.        Klient przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Sprzedawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.

 

8.4.        Zabronione jest wprowadzanie do Formularza zamówienia jakichkolwiek danych naruszających uprawnienia osób trzecich (niedozwolone korzystanie).

 

8.5.        Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść danych wprowadzonych przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia, w szczególności za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, w sytuacji gdy nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 

8.6.        W przypadku uzyskania przez Klienta wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 

8.7.        Sprzedawca może powiadomić Klienta o jego nieuprawnionych działaniach
z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa powyżej.

 

 

 

9. Dane osobowe

 

9.1.     Akceptując Regulamin Platformy B2B www.system.majer-hurt.com Klient zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z Nr 133, poz. 883 ze zm.).

 

9.2.     Klient ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 

9.3.     Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca: F.H.U. „MAJER” Beata Majerczyk ul. Słomka 218 B, 34-730 Mszana Dolna.

 

9.4.     Celem zbierania danych osobowych przez Sprzedawcę jest: nawiązanie, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego miedzy Klientem i Sprzedawcą, polegającego na realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, marketing bezpośredni produktów lub usług oferowanych przez Sprzedawcę za zgodą Klienta, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

9.5.     Podczas składania zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia,
Klient poproszony zostanie o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres doręczenia przesyłki, numer telefonu, adres poczty e-mail, w przypadku firm także nazwę firmy, numer NIP.

 

10. Postanowienia końcowe

 

10.1.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy polskiego prawa.

 

10.2.     Wszelkie zmiany Regulaminu następują za wcześniejszym powiadomieniem na stronie Sklepu i mają zastosowanie wraz z pozostałymi zapisami Regulaminu do Klientów, którzy jeszcze nie złożyli zamówienia.

 

10.3.     Klientów, którzy złożyli zamówienie obowiązuje Regulamin w wersji obowiązującej w czasie składania zamówienia.

 

10.4.     Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 1 kwietnia 2014 r.

 

 

 

Copyright © majer. www.majer-hurt.com, www.rhodius-polska.com